De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, d’ara endavant RGPD, la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, d’ara endavant LOPGDD, i resta de normativa de protecció de dades d’aplicació, li proporcionem la següent informació:

 

Qui és el Responsable de Tractament de les seves dades personals?

L’informem que les dades personals que vostè ens ha facilitat seran tractades com a responsable de tractament per Manel Ramírez Rufo (THE CHEEKY WINES ®),  a 43800 – Valls (Tarragona), amb mail: laconilla@laconilla.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament serà la de respondre a les consultes que vostè com a usuari ens pugui realitzar, així com per a enviar-li publicitat relacionada amb els serveis que prestem en cas que doni el seu consentiment.

En cas de que hagi comprat algun dels nostres productes amb la finalitat de gestionar la seva compra i el seu enviament.

 

Quina és la base jurídica del tractament de les seves dades personals?

L’ existència d’una relació contractual, en cas de que hagi efectuat una compra al nostre lloc web.

I en cas de l’enviament de un formulari de contacte, i sempre que hagi acceptat l’enviament d’informació comercial, el seu consentiment.

 

A qui facilitarem les seves dades personals?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, a excepció del compliment d’obligacions legals.

  

Durant quant temps mantindrem les seves dades personals?

Aquestes dades de caràcter personal es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels quals li emparen i mentre duri la relació comercial o mercantil.

Un cop complerta aquesta prestació,  les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent, en concret quatre anys en cas de mandat tributari en virtut de l’Art. 66 i ss LGT, cinc anys per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, en virtut del que es disposa en l’art. 1.964.2 del C. C, sis anys respecte els llibres de comptabilitat, factures.. segons l’art. 30 CC, deu anys  per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, en virtut del que es disposa en l’art. 121.21 CCCat.

 

Quins són els seus drets com a titular de les seves dades personals?

Té dret a sol·licitar l’accés, la rectificació de les seves dades personals incorrectes o inexactes, la portabilitat, i la supressió de les seves dades personals, entre altres motius, quan les dades ja no són necessàries per a les finalitats per als quals es van recollir.

També podrà sol·licitar en determinades situacions, la limitació del tractament de les seves dades personals, conservant-les únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podrà també oposar-se al tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Segons el que es disposa en l’art. 7.3 RGPD, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment afecti la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest. Se l’informa que, si exerceix aquest dret, no se li podrà proporcionar la informació sol·licitada, ni procedir a l’enviament de comunicacions comercials.

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Podrà exercitar tots aquests drets dirigint-se a Manel Ramírez Rufo (THE CHEEKY WINES ®),  43800 – Valls (Tarragona) a través del mail: laconilla@laconilla.cat, indicant com a Assumpte: “RGPD” i adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu.

 

Obligatorietat

Algunes de les caselles en les quals l’usuari ha d’introduir les seves dades personals estan marcades amb un asterisc (*), la qual cosa significa l’obligatorietat de l’usuari d’emplenar els mateixes ja que en cas contrari, no es podrà cursar la sol·licitud efectuada per l’usuari.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat, suposa la impossibilitat de rebre la informació sol·licitada ni publicitat.

 

Principis del tractament

Les dades personals proporcionades per l’usuari són tractades de conformitat amb el que es disposa en l’Art. 5 i 6 del RGPD, de manera lícita lleial i transparent, recollides amb les finalitats a dalt especificades, sent les mateixes legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Així mateix, es garanteix la confidencialitat en el seu tractament.

A més les dades recollides són adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per les que són tractades.

 

Veracitat i exactitud de les dades personals de l’usuari

L’usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes i correctes, i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es pogués produir en aquestes amb la finalitat de donar compliment al principi d’exactitud de les dades de caràcter personal establert per el RGPD.

L’usuari exonera a Manel Ramírez Rufo (THE CHEEKY WINES ®), 43800 – Valls (Tarragona) i amb mail: laconilla@laconilla.cat de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

 

Mesures de seguretat

Manel Ramírez Rufo (THE CHEEKY WINES ®),  a 43800 – Valls (Tarragona) i amb mail: laconilla@laconilla.cat i com a responsable del lloc web i segons el que es disposa en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’aquest moment RGPD), La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d’ara endavant LOPDGDD i resta de normativa d’aplicació, té implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, així com de les dades de caràcter personal introduïts.

 

Acceptació i consentiment

Mitjançant la indicació i introducció de les dades personals, vostè atorga el consentiment inequívoc i exprés a Manel Ramírez Rufo (THE CHEEKY WINES ®), 43800 – Valls (Tarragona) i amb mail: laconilla@laconilla.cat perquè procedeixi al tractament de les dades personals facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment.

 

Canvis en la present política de privacitat

Manel Ramírez Rufo (THE CHEEKY WINES ®), 43800 – Valls (Tarragona) i amb mail: laconilla@laconilla.cat. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Correus comercials

Només seran remesos quan siguin expressament sol·licitats per l’usuari, per això en els formularis de contacte del nostre lloc web té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a la recepció d’aquest, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LACONILLA.CAT